ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HAROLD BAKKER, H.O.D.N. HBH ADVICE,ALS GEDOPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ZWOLLE OP 17-03-2023 ONDER NUMMER

Artikel 1. DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt onder ‘Verkoper’ verstaan: de heer
Harold Bakker, h.o.d.n. HBH Advice, kantoorhoudende aan de Schoterweg 5 te 8314 PX Bant, die
deze algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt. Onder ‘Koper’ wordt in deze
voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, die
handelt voor zich in privé dan wel in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en in wiens
opdracht en voor wiens rekening door Verkoper zaken worden geleverd of diensten worden
verricht.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
offertes van en overeenkomsten met Verkoper.
2.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en
voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
2.3 Indien ook Koper naar door hem gehanteerde algemene voorwaarden verwijst, worden deze
algemene voorwaarden door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn deze niet van
toepassing op de overeenkomst tussen Verkoper en Koper.
2.4 Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van Verkoper en
door derden die door Verkoper zijn ingeschakeld.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Verkoper zijn vrijblijvend en kunnen door Verkoper te allen
tijde worden herroepen, ook nadat het aanbod door Koper is aanvaard.
3.2 Een overeenkomst met Verkoper komt uitsluitend tot stand wanneer deze schriftelijk of
mondeling aan Koper wordt bevestigd. Voor leveringen waarvoor geen offerte c.q. orderbevestiging
is verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan
geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1 De prijzen worden vastgesteld door Verkoper per eenheid of aan de hand van de meest actuele
marktontwikkelingen en worden steeds inclusief BTW opgegeven.
4.2 Transport-, verzend- en/of portokosten, uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en
andere retributies zijn voor rekening van Koper.

Artikel 5. LEVERING

5.1 Koper dient Verkoper een redelijke termijn te gunnen om de door Koper bestelde zaken te
leveren. Overeengekomen levertijden kunnen nimmer als fataal worden beschouwd. Bij niet tijdige
levering dient Verkoper derhalve steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Artikel 6. BETALING

6.1 Betaling dient steeds binnen uiterlijk 14 dagen na verzenddatum van de factuur te geschieden,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De betalingstermijn is een fatale
termijn.
6.2 Verkoper is gerechtigd om, indien Koper in verzuim is ter zake van de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen, de levering(en) op te schorten.
6.3 Koper is niet gerechtigd zich op verrekening te beroepen.
6.4 Koper is niet gerechtigd de nakoming van de op hem rustende verplichtingen op te schorten.
6.5 De gehele verkoopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de
overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer Koper in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, wanneer enig conservatoir of
executoriaal beslag op diens zaken en/of vorderingen wordt gelegd, in geval van overlijden van
Koper, Koper in liquidatie treedt of diens vennootschap wordt ontbonden.
6.6 Zodra de overeengekomen betalingstermijn is verstreken, is Koper over de verschuldigde
hoofdsom en de daarover verschuldigde BTW aan Verkoper verschuldigd: (i) de wettelijke
handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en (ii) een vergoeding van de buitengerechtelijke
incassokosten, welke laatste kosten ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW
bedraagt, met een minimum van € 200,- (zegge: EUR tweehonderd) en (iii) een vergoeding van de
werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten in rekening gebracht door
adviseurs, advocaten en andere externe deskundigen, een en ander onverminderd de overige
wettelijke en contractuele rechten van Verkoper.

Artikel 7. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING/OVERMACHT

7.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die uit overmacht voortvloeit. Van overmacht is sprake
indien Verkoper zijn verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten zijn
schuld liggen en bovendien niet krachtens wet, een door Verkoper gegeven garantie of in het verkeer
geldende opvattingen aan hem kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede verstaan:
oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, gebrek aan voor de
levering noodzakelijke grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden,
storingen binnen het bedrijf van Verkoper, in- en uitvoerbeperkingen en belemmeringen die zijn
veroorzaakt door maatregelen, wetten en/of besluiten van internationale, nationale en/of regionale
(overheids)instanties.
7.2 In geval van tijdelijke overmacht worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van de
overeenkomst dat door de situatie van overmacht wordt getroffen, opgeschort voor ten hoogste drie
maanden. Daarna is elk der partijen gerechtigd de overeenkomst voor het deel waarop de overmacht
betrekking heeft te ontbinden zonder daar één van de partijen daaraan het recht op
schadevergoeding zal kunnen ontlenen.
7.3 In geval van blijvende overmacht treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de
overeenkomst dat verdere uitvoering van de overeenkomst voor beide partijen nog zinvol en
uitvoerbaar is. Blijkt voor een dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder van
de partijen het recht de overeenkomst, voor zover deze door overmacht is getroffen, door middel
van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 8. GARANTIES

8.1 Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van, en is verantwoordelijk voor de gegevens die
hij aan Verkoper verstrekt.
8.2 Verkoper staat in voor een uitvoering van de overeenkomst zodanig dat aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en conformiteit ter zake van het geleverde wordt voldaan.
8.3 Algemeen geldt dat het geleverde van normale en voor zijn bestemming bruikbare kwaliteit moet
zijn.
8.4 In geval van veronderstelde transportschade dient Koper deze zo spoedig mogelijk te melden aan
Verkoper.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Verkoper is op geen enkele wijze, en uit welken hoofde dan ook, aansprakelijk voor de eventuele
gevolgen van het gebruik van aan Koper geleverde zaken en de daaruit voortvloeiende schade, van
welke aard dan ook, noch is Verkoper aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, verband
houdende met of het gevolg van door Verkoper verstrekte adviezen, al dan niet betrekking hebbende
op het gebruik van de door Verkoper geleverde zaken. Het is Koper bekend dat de door Verkoper
geleverde zaken bestaan uit door Verkoper samengestelde en op maat gemaakte kruidenmixen en
door Koper worden gebruikt ter verbetering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van
paarden en ter delging van lichamelijke en geestelijke ongemakken bij paarden, veulens en
fokmerries, recreatieve – en wedstrijdpaarden daaronder begrepen.
9.2 Een vergoeding van schade is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de
aansprakelijkheidsverzekering van Verkoper in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen
met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het
desbetreffende geval voor rekening van Verkoper komt.

Artikel 10. ONTBINDING

10.1 Verkoper heeft de bevoegdheid zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten of
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder verzuim van Koper te
ontbinden, indien en zodra Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting
jegens Verkoper, of in geval van surseance van betaling of faillissement van Koper, beslag op diens
bedrijfseigendommen of goederen, alsmede in geval van liquidatie of stillegging van diens
onderneming, een en ander onverminderd het recht van Verkoper om van Koper schadevergoeding
te vorderen.

Artikel 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1 De intellectuele eigendomsrechten van Verkoper op al hetgeen Verkoper in de uitvoering van de
overeenkomst aan Koper verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen,
berekeningen, ontwerpen, recepten, processen, modellen en domeinnamen blijven berusten bij
Verkoper en mogen door Koper slechts worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst. Na
afloop van de overeenkomst worden de desbetreffende documenten en verstrekte informatiebladen
op eerste verzoek van Verkoper aan Verkoper geretourneerd of op verzoek van Verkoper vernietigd.
11.2 Alle niet openbaar toegankelijke informatie betreffende en inzake het bedrijfsproces van
Verkoper en Koper wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd. Dergelijke vertrouwelijke
informatie delen Verkoper en Koper niet met derde partijen en zij gebruiken deze ook niet ten
behoeve van hun eigen bedrijfsvoering, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
verbintenis tussen Verkoper en Koper, en niet voordat ter zake van de openbaarmaking van deze
informatie inhoudelijke overeenstemming daarover tussen partijen is bereikt.

Artikel 12. VERVAL VAN RECHT, GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald vervallen alle
vorderingsrechten van Koper jegens Verkoper in ieder geval één jaar na de dag waarop het
vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de betreffende vordering(en) bij de bevoegde
rechter aanhangig is/zijn gemaakt.
12.2 Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor toepassing van Nederlands recht op alle tussen hen
bestaande rechtsverhoudingen.
12.3 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, uit welken hoofde dan ook, en die niet in der minne
tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland.